מכתבי הלכה

הנחת תפילין רש”י ור”ת יחד

בס”ד, ‏כ’ אלול תש”פ, 1753-2/פ’

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת הרב… … …. נר”ו,

שלום רב,

לשאלתו אודות אדם שמבנה גופו גדול, ויש באפשרותו להניח ב’ זוגות תפילין יחד, במקום הנכון, האם לכתחלה יכול להניחם יחד.

הנה גדולי החכמים היו יודעים לכוין המקום היטב, גם בתפילין של יד, אבל הבעלי בתים לא כולם יודעים לכוין היטב. ובפרט בתפילין של יד שראיתי אפילו לאברכים שהתפילין יורדות ואינם מונחות במקומם הצריך לכתחלה. ואין להקשות ממנהגו של רבינו האר”י ז”ל ודעימיה, למה שיש בעלי בתים הרוצים לנהוג כן. וידוע לכל העם כי מפני כמה חששות לביטול מצות תפילין, דעתו של מרן אאמו”ר להורות לרבים להניח את תפילין של ר”ת בנפרד מתפילין של רש”י, ואינו לעיכובא להניחן ביחד, דאף שמקום יש בראש להניח שניהם, פעמים שהתפלין אינן קטנות, ומניחן שלא במקומן.

וביותר יש לעורר, לגבי תפילין של יד, שאם מניחן ביחד, פעמים רבות אחד מהתפילין אינם נמצאים במקום הנכון, ונמצא שמבטל מצות תפילין באחד מהתפילין, וא”כ מה תועלת שיניחן ביחד אם על ידי כך התפילין של יד זזים ממקומן ואינם נמצאים במקום הנחתן כדת וכדין. וכבר הארכנו בכל זה בספר ילקוט יוסף הלכות תפילין (סי’ ל”ד סעיף ב’) דאע”פ שלכתחלה היה מן הראוי להניח ב’ זוגות תפילין של רש”י ושל ר”ת ביחד, כדי שברכת להניח תפילין תחול על שתיהן, יחדיו, וגם כדי שיקרא בהן קריאת שמע ויתפלל עמהן כראוי, שזוהי קבלת שמים שלימה, כי מקום יש בראש להניח ב’ תפילין. אולם כל זה כאשר התפילין קטנים מאוד, באופן שגודל כל התפילין עם התיתורא והמעברתא לא יהיה יותר משיעור שתי אצבעות, שהוא ארבעה סנטימטר, וביחד יהיו התפילין של רש”י ורבינו תם לא יותר משמונה סנטימטר, כדי שבאופן שכזה יהיו כל שתי התפילין מונחות על הקיבורת של הזרוע, בחצי הנוטה לצד היד, כי אם יהיה אפילו חלק קטן מאד מהתפילין מונח בחצי החלק העליון הנוטה לצד הכתף, הרי ברכתו על התפילין היא ברכה לבטלה, וגם לא יצא ידי חובת תפילין של רש”י, כי שם איננו המקום הכשר להנחת תפילין כלל, ויוצא שכרו בהפסדו. ולכן כל שקשה מאד למצוא תפילין כשרים קטנים כל כך, שיהיה אפשר להניחן ביחד במקום הכשר לתפילין ללא כל פקפוק, יש להניחן בזה אחר זה, דהיינו שיניח תפילין של רש”י ויברך עליהן עובר לעשייתן, ויקרא בהן קריאת שמע ויתפלל, ואחר התפלה יניח תפילין של רבינו תם בלא ברכה, ויקרא בהן פרשת שמע ופרשת והיה אם שמוע, ובזה הוא יוצא ידי חובת כל הפוסקים. ואמנם בדרך כלל יש לחוש שיפסיד מצות תפילין על-ידי שיניחם יחד ושלא במקומן, וכך הוא בדרך כלל אצל רוב האנשים, שהתפילין של ראש יורדות במעט שלא במקום הנחת התפילין, וממילא מפסידים מצות תפילין, ולכן יניחן בזה אחר זה.

ואנו רואים בחוש שיש מהמניחין ב’ תפילין ביחד מפסיד מצות תפילין של יד, עי”ז שמניחם יחד ושלא במקומן, וכן הוא בדרך כלל אצל רוב האנשים, שהתפילין של ראש יורדות במעט שלא במקום הנחת התפילין, ובעיקר בתפילין של יד הנחת ב’ תפילין בזרוע של היד, גורמת שאחד מהתפילין יורד ומונח שלא במקומו, וממילא מפסידים מצות תפילין כתקנה, ולכן יש להניחן בזה אחר זה, וע”ש בהערה נימוקי הדין. וגדולי החכמים היו יודעים לכוין המקום היטב, אבל הבעלי בתים לא כולם יודעים לכוין היטב. ואין להקשות ממנהגו של רבינו האר”י ז”ל ודעימיה, למה שיש בעלי בתים הרוצים לנהוג כן.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה