חלקי סט ילקוט יוסף המלא

סט ילקוט יוסף – מהדורה אחרונה – תשפ"א

סט ילקוט יוסף: 

קופסא א' 11

קופסא ב' 10

מועדים 11

  • סה"כ 32

חלקי הסט (בסוגריים שנת המהדורה האחרונה):

קופסא א'

1 השכמת הבוקר ונטילת ידיים, סימנים א' -ז'. ציצית, סימנים ח – כ"ד. ותפילין וספר תורה, סימנים כ"ה – מ"ה.( תשפ"א)
2 ברכות השחר, פסוקי דזמרא וקריאת שמע, סימנים מ"ו – פ"ח. תפילה כרך א', סימנים פ"ט -ק"ט. (תשפ"א)
3 תפילה כרך ב', סימנים ק"י-קל"ג. קס"ת ובית הכנסת, סימנים קל"ד – קנ"ו (תשפ"א)
4 נט"י, ברכה"מ, ברכות, סימנים קנ"ח – רל"ט (תשס"ד)
5 שבת כרך א' חלק ראשון, סימנים רמ"ב – רס"ב (תשע"א)
6 שבת כרך א' חלק שני, סימנים רס"ג – רס"ח (תשע"א)
7 שבת כרך א' חלק שלישי, סימנים רס"ט – רע"ד (תשע"ב)
8 שבת כרך א' חלק רביעי, סימנים רע"ה – ש' (תשע"ג)
9 שבת כרך ב', סימנים ש"א – שי"ז (תשס"ד) 
10 שבת כרך ג', סימנים שי"ח – שכ"ב
11 שבת כרך ד', סימנים שכ"ג – של"ד (תשס"ד) יחד עם שבת כרך ה', סימנים של"ה – תכ"ח (תשס"ד)

קופסא ב':

1 איסור והיתר כרך א', יו"ד סימנים א' – ע"ח, שחיטה, צלייה ומליחה (תשנ"ח)
2 איסור והיתר כרך ב', יו"ד סימנים ע"ט – פ"ו, דגים, חלב עכו"ם ותולעים (תשנ"ט) יחד עם איסור והיתר כרך ג', יו"ד סימנים פ"ז – צ', בשר בחלב (תשנ"ט)
3 כיבוד אב ואם וכבוד רבו (תשס"ה)
4 מצוות התלויות בארץ כרך א' – שביעית (תשע"ה)
5 מצוות התלויות בארץ כרך ב' – ערלה (תשס"ב) יחד עם מצוות התלויות בארץ כרך ג' – חדש כלאים ושעטנז (תשס"ב)
6 ביקור חולים ואבלות (תשס"ד)
7 שובע שמחות כרך א' – חופה וקידושין: נישואין, חנוכת הבית, מזוזה ומעקה (תשס"ה)
8 שובע שמחות כרך ב' – מילה ופדיון הבן ( תשס"ה)
9 דיני חינוך קטן ובר מצווה (תשס"ג)
10 אוצר דינים לאשה ולבת (תשס"ה)

מועדים

1 מועדים – ימים נוראים, סי' תקפ"א – תרכ"ז (תשע"ד)
2 מועדים – סוכה, סימן תרכ"ה – תרמ"ד (תשע"ד)
3 מועדים – ארבעת המינים הושענא רבה ושמחת תורה, סימן תרמ"ה – תרס"ט (תשע"ו)
4 מועדים – חנוכה, סי' תר"ע – תרפ"ד (תשע"ג)
5 מועדים – פורים, סי' תרפ"ה – תרצ"ז (תשע"ג)
6 מועדים – פסח, כרך א' (הלכות ברכת האילנות, בדיקת חמץ ותערובת חמץ), סי' תכ"ט – תמ"ד (תשע"ה)
7 מועדים – פסח, כרך ב' (ביעור חמץ, מצרכי מזון לפסח, הגעלת כלים, דיני מצה, דיני ערב פסח – עד דיני ליל הסדר) סימן תמה עד סימן תעב (תשע"ז)
8 מועדים – פסח, כרך ג' (תשע"ח)
9 מועדים – ספירת העומר וחג שבועות (תשע"ט)
10. מועדים – הלכות יום טוב (תשע"ט)
11. מועדים – ארבע תעניות (תשע"ט)

סה"כ 32 כרכים

קיצור שו"ע ילקו"י (תשס"ו) – 2 חלקים (אין במלאי כרגע)

עודכן לאחרונה: ג' חשון תשפ"ב (9/10/2021) 22:38