You are currently viewing יצא לאור! ספר ילקוט טהרה • חדש!

יצא לאור! ספר ילקוט טהרה • חדש!

חדש!

יצא לאור ספר חדש

ילקוט טהרה

דיני טהרת המשפחה

פסקי הלכות לפי סדר השלחן ערוך, יורה דעה סימן קפ”ג עד סימן רא, במקורותיהם מהש”ס הראשונים והאחרונים, עד אחרוני זמנינו

מאת מחבר סדרת הספרים ‘ילקוט יוסף’

מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט”א

הרב הראשי לישראל

נשיא מועצת הרבנות הראשית

בתוספת פסקיו של פוסק הדור מרן רבנו עובדיה יוסף זיע”א

בתוספת הדרכה לחתנים

ניתן להשיג בחנויות הספרים ובאתר:

אתר ילקוט יוסף – חנות

או במייל:

a0772249906@gmail.com

או בטלפון

077-2249906  

054-9271015

השאר תגובה