מכתבי הלכה

האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי?

בס”ד, ‏ה’ ניסן תשע”ח, 1028-2/ע”ח

לכבוד

היקר והנעלה, כש”ת ה”ה ר … … נ”י

שלום רב,

בדבר שאלתו אם מותר לאכול מוצרים המעורבים בהם אבקת חלב נכרי, והאם מותר ליתנם לקטנים.

עיין בספר ילקוט יוסף איסור והיתר ח”ב (עמ’ צ”ו), דמבואר, דאבקת חלב של גויים שמערבים בשוקולד וכדומה, עם הכשר מהרבנות, מעיקר הדין אין באבקת חלב נכרי איסור משום חלב נוכרי, אחר שידוע שעושים אבקה זו מחלב פרות. וחוששים לערב בו חלב בהמה טמאה. וכן דעת החזון איש, זקן אהרן, ציץ אליעזר, אגרות משה, ישכיל עבדי, לבושי מרדכי, ועוד. ומותר לאכול שוקולד זה, אולם עם כל זה אנו נוהגים להחמיר בזה, אך לקטנים יש להקל בשופי גם במיני מתיקה.

וע”ש בהערה טעם ההלכה ונימוקיה, די”ל דגזרת חכמים היתה על חלב שחלבו גוי, אבל לא על תערובות של אבקה שמעורבת במוצר שלפנינו, (ואין הנידון אם מותר לעשות אבקה, אלא אחר שהאבקה כבר נעשית), ונשאר רק החשש כשלעצמו דאולי מעורב בו חלב טמא, וכדי להוציא חשש זה, די במה שהרבנות מבררת שמדובר באבקה הנעשית מחלב פרות בלבד, ובנוסף לכך שיש חוק מטעם המדינות האוסר לערב סוגי חלב עם חלב פרות, ויש עונשים כבדים על כך, ומירתת, בצירוף סברת הפרי חדש דכשאין בהמה טמאה בעדר, לא חיישינן לתערובת חלב טמא. וכן אם החלב של בהמה וחיה טמאים יקר יותר, יש אומרים דבזה לא גזרו שמא יערב חלב טמא, לכן מעיקר הדין אין לחוש בזה, וע”ש עוד באריכות לבאר ענין זה, ועכ”פ אברכים ובני תורה נוהגים חומרא בזה, ולא לאכול מוצר המוערב באבקת חלב נכרי.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה