מכתבי הלכה

האם אפשר לעשות בדיקת קורונה-אנטיגן בשבת?

בס”ד, ‏כ”א שבט תשפ”ב, 779-2/פ”ב

לכבוד הרב החשוב והנעלה, כש”ת כה”ר … … שליט”א

שלום רב,

מה ששאל האם אפשר לעשות בדיקת קורונה בשבת ע”י הבדיקות הביתיות הנקראות אנטיגן.

נראה דאפשר לעשות הבדיקה, ודמי למ”ש ביחוה דעת בענין מד חום שצובע את המד, שאין בזה צורך קבוע, רק לעת עתה, ואינו דרך כתיבה ומחיקה, ואינו על מנת לכתוב, ואין שם צורת אות, ולכן יש להקל. ובפרט שפעמים וזה גובל בענין של פיקוח נפש. למנוע הדבקת לזקנים ואנשים עם רקע מחלה.

וכ”ש שיש להקל על ידי גוי, דאף שהכלל הוא בהלכות אמירה לעכו”ם, שבכל המלאכות האסורות בשבת, הן מן התורה והן מדרבנן, אסור לומר לעכו”ם לעשותם בשבת. [שבת קנ. תוספות קכא. ד”ה אין]. ואפילו ברמז שהוא בלשון ציווי אסור. [אור זרוע חלק ב’ סימן פה]. אמנם בנ”ד אמירה לעכו”ם מותרת, כגון לצורך חולה, אף שאין בו סכנה. וכן ברמז שאינו בלשון ציווי אלא כסיפור דברים בעלמא. [שלחן ערוך הגר”ז, חיי אדם, משנה ברורה, ועוד]. וכן בכל איסורי דרבנן כאשר יש צורך הרבה בדבר, או צורך מצוה, וכן בדיקה במד דיגיטלי שאיסורו הוא דרבנן, ואמירה לגוי היא שבות מדרבנן וכדו’. [שלחן ערוך סימן שז סעיף ה]. וזה הנקרא שבות דשבות במקום מצוה או במקום חולי, דשרי. ולכן המחזיק שפחה נכרית בביתו, או מוסד שיש שם פועלים נכרים, צריך לידע מה הן המלאכות האסורות מן התורה, ומה הן המלאכות האסורות מדרבנן. וכן איזה מלאכות מותר להניח להם לעשות מעצמם בשבת, ואיזה מלאכות צריך למחות בידם שלא יעשו בביתו של הישראל. והדברים שאסור ליהנות ממעשה הנכרי בשבת. ואם יש הבדל בין קצץ עמו מראש או לא. [ועיין בביאורי המהרש”ל על הסמ”ג (מצוה לה עמ’ סה הלכות שבת) שכתב, ומכל מקום נראה בעיני שיש תיקון בדבר שמתחלה כשישכור העבד או השפחה, שיתנה עמו שיעשה כל המלאכות הצריכין בבית משך כל זמן היותו אצלו, ואל ישגיח בשבת ומועד לעולם יעשה את שלו. ואם יבוא להדליק פעמים שלא לצורך או שאר מלאכות, הלא מותר למחות בידו. ע”כ. אך לא איירי שם לענין הנאה מאותה מלאכה. ועיין ביד אהרן (סימן שז) ובגנת ורדים (כלל ג’ סימן כא). ובשו”ת מנחת יצחק ח’ (סימן כא). ובירחון אור תורה (כסליו תשמ”ז). ושם לענין הדלקת מאורר, והשקיית גינה בשבת ע”י גוי. ע”ש]. ומסתבר שכל מדידה כיום אינה אסורה מן התורה אלא מדרבנן, כי בהפעלת מכשיר המדידה לא נוצרים ניצוצות של אש, אלא יש כאן רק חומרי כימיים, וגם הגוי אדעתא דנפשיה קעביד לעשות את עבודתו, וכיון שהוא לצורך רפואה, שלא יידבקו אנשים בעלי רקע רפואי, או זקנים וכדו’, ויש בדבר אפילו בגדר ספק של פיקוח נפש למנוע הדבקויות, ובצירוף כל הטעמים מדידת קורונה מותרת בשבת בתנאי שיש חשש שידביקו אחרים. אבל אם החולה יכול להשאר ספון בביתו, ללא אנשים אחרים עמו, עדיף להמתין לבדיקה במצאי שבת. או שיעשה ע”י גוי.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה