מכתבי הלכה

האם מותר לשפוך בשבת מים על קוביות קרח שבתוך הכוס?

בס”ד, ‏כ”ה חשון תשפ”ב, 243-2/פ”ב

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת הרב ….. ….. נר”ו

שלום רב,

מה ששאל אודות כוס שיש בו קוביות קרח, האם מותר לשפוך על גביו מים או משקאות קלים.

בספר ילקוט יוסף שבת כרך ג’ (סי’ ש”כ), נתבאר, דלהלכה יש להורות שלא לרסק או לבחוש שלג או ברד בכף וכיו”ב, ובסעיף כ”ט מובא, שדין הקרח כדין השלג והברד, שאסור לרסקו, כתבנו זה מפני שמדברי הטור והמרדכי והראבי”ה משמע דפליגי על השבולי הלקט, ודין הקרח כדין השלג והברד שאסור לרסקן כדי שיזובו מימיהם, ולאפוקי ממ”ש בשבולי הלקט סי’ פה בשם אחיו ר’ בנימין, דדוקא שלג או ברד אסור לרסק מפני שהוא מוליד משקה שלא היה בעולם, ודומה לסחיטת פירות, אבל מים שנקפאו מותר לרסקן, ואין בו משום תולדת משקה. ע”ש. וכ”כ לצדד מדנפשיה הערוך השלחן סכ”ה. ע”ש. אבל הטור סי’ שכ, והמרדכי ס”פ במה טומנין, הביאו להלכה דברי ראבי”ה, שהתיר לשבר הקרח ליטול המים שתחתיו, ומשום דדמי למ”ש בשבת קמה. שובר אדם חבית כדי ליטול ממנה גרוגרות. ובב”י הסביר עוד, שאע”פ שכאשר משברו ניתזים חתיכות דקות, אפ”ה מותר, שלא אסרו אלא כשמרסקו כדי שיזובו מימיו, אבל הכא אין מימיו זבים ע”י כך, ואפי’ יזובו מועטים הם ולא השיבי. ועוד שאינו מתכוין לכך וכו’. ע”כ. ותיפו”ל דבקרח אין לחוש לכך, א”ו דפליגי על השה”ל. ומ”ש המרדכי בד”ז ברד לאו דוקא הוא, והכוונה לקרח כמ”ש הטור. וכ”ז כתב מרן אאמו”ר לפני כחמשים שנה בירחון קול סיני, ובילקוט יוסף נמשכנו אחר דבריו.

אלא שכפי הנראה לאחר שנים רבות, מרן היקל בקרח, בספרו חזון עובדיה שבת ד’ (עמ’ קנ”ח) שהביא דברי השבולי הלקט הנ”ל, ושכ”כ האורחות חיים (אות ע”ז), וגם הערוך לשלחן כתב לצדד שמלשון רבותינו משמע שלא הקפידו אלא על ריסוק שלג וברד, ולא על ריסוק קרח, כי הקרח היה מים מקודם, מש”ה אין בו לא משום מוליד ולא משום סחיטת פירות. ע”כ. ומרן זיע”א מביא אותם בסתם. והנראה מדבריו שהראה פנים לסברא זו, ודלא כמו שהחמיר בזה בקול סיני לפני כ-50 שנה. לכן יש להורות להלכה שמותר לבחוש בכף קרח בכוס. וה”ה שמותר בשבת לשפוך מים או משקאות קלים ע”ג הקרח.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

לפוסט הזה יש 2 תגובות

  1. רמי

    שאלה : אצלינו בביהכנ״ס נוהגים אחרי תפילת 18 בלחש , לחלוץ את תפילין של רשי ומקפלים אותם , ומיד מניחים את של רבינו תם !! ואז אחרי שכולם החליפו לרבינו תם , השליח ציבור מתפלל את חזרת התפילת 18 כרגיל , ומשם התפילה כרגיל !! עכשיו יש לי 2 שאלות !! שאלה 1 : האם אחרי שחולצים את של רשי אפשר לקפל אותם , ואז להניח את של רבינו תם וזה לא יחשב הפסק ? ושאלה 2 : האם אחרי שחלצנו את של רשי וקיפלנו אותם , ומיד הנחנו את של רבינו תם , האם יהיה אפשר (לבינתיים עד ששליח ציבור יתחיל ) לקרוא קריאת שמע עם התפילין של רבינו תם ולסיים מהר לפני שהוא יתחיל , ואז כששליח ציבור יתחיל כולם מצטרפים אליו לחזרת השץ כרגיל ???

  2. רמי

    באיזה חלק של ילקוט יוסף אפשר למצוא את התשובה הזאת או חזון עובדיה

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה