מכתבי הלכה

האם מותר לשמוע שירים מהטייפ וכדו’ בימי שישי אחר חצות, או במוצאי שבת בספירת העומר ושלושת השבועות? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

ב”ה. כ”ח ניסן

לכבוד

הבחור היקר שוקד באהלה של תורה.

ר’ …. …. נר”ו יצ”ו

שלום רב,

לשאלתו אם מותר בספירת העומר לשמוע שירים המלווים בכלי נגינה מהטייפ וכדו’ בימי שישי אחר חצות, או במוצאי שבת.

הנה מקור המנהג שלא לשמוע כלי שיר בימי הספירה, הוא על פי דברי המג”א (סי’ תצג) שכתב, שאין לעשות ריקודים ומחולות בימי העומר. וכתבו האחרונים שכל זה בשירים המלווים בכלי נגינה, המביאים לידי ריקודים ומחולות, אבל לא נאסר שירה בפה. וע’ בילקוט יוסף מועדים, ובחזון עובדיה יו”ט.

ודין זה הוא גם בימי שישי אחר חצות ובמוצ”ש, דימי הספירה נינהו, ויש בהם מנהגי אבלות כידוע, ואף לא מתגלחים לכבוד שבת. אלא שבזמנו לפני כ20 שנה כאשר היה רדיו חרדי, אנשי הרדיו אמרו למרן זצוק”ל, שאם לא ישמיעו שירי קודש ביום שישי אחר חצות, או מוצ”ש, אנשים רבים בפריפריה ישמעו שירים חילוניים, ואז מרן זיע”א התיר לאנשי הרדיו הזה להשמיע שירי קודש המלווים בכלי שיר, כדי למנוע שישמעו שירים יווניים, ושירים חילוניים עם מילות אסורות, וכ”ש אם נשים משוררות.

ואמנם כל זה היה היתר כדי למנוע איסורא רבה. אבל בלא זה אין סיבה להקל לשכוח את האבלות על תלמידי רבי עקיבא בימי שישי אחר חצות. ולכן יש להמנע מלשמוע שירים המלווים בכלי נגינה גם בימי שישי אחר חצות ובמוצ”ש. ובכל אבלות אין האבלים מחליפים בגדיהם הקרועים כבר מחצות היום ביום שישי, כידוע. אלא בסמוך לקבלת שבת ממש, רואים מכאן שאין לזה קשר להארת שבת המתחילה אחר חצות יום השישי.

ולגבי סיום מסכת, מילה, ומסיבת בר מצוה בימי העומר, הנה בכנסת הגדולה (סי’ תקנ”א הגהות ב”י אות ל”ג), כתב, שמותר להביא מנגנים בכלי שיר ביום המילה [בימי העומר] כיון שהיא שמחת מצוה, ואע”פ שהגאון יעב”ץ אוסר אף בסעודת מילה, אין דבריו מוכרחים, ופשט המנהג אצל הספרדים להקל בזה, כמבואר בשו”ת חיים שאל (ח”א סי’ כ”א), וכ”כ בעקרי הד”ט, וכ”כ בשו”ת מעשה אברהם (יו”ד סי’ מ”ח), וכן הסכים הגאון ממונקאטש בספר אות חיים ושלום (סי’ רס”ה אות כ”ט) והשיג על חומרת היעב”ץ ושכן המנהג להקל, והנה אע”פ שהאשכנזים אינם נוהגים להביא מנגנים ביום המילה, וכמ”ש בא”ר (סי’ תקנ”א אות כ”ו) ע”ש. אך נראה שכתב כן דוקא בימי בין המצרים שאסרו מן הדין ריקודים ומחולות, אך בימי ספירת העומר שהוא רק מנהג, וכמ”ש בשו”ת אגרות משה, ובשו”ת כפי אהרן עפשטיין, ע”ש, נראה שגם לאשכנזים יש להקל כשעושים סיום מסכת, ובפרט בימי ניסן שאין אומרים בימים אלה וידוי ונפילת אפים, יש להקל להביא כלי נגינה בשמחת בר מצוה כשעושים שם סיום מסכת, אף לבני עדות האשכנזים.

ויה”ר שתעלה מעלה מעלה במעלות התורה, ותזכה להיות שקוע בלימוד ברצף, בהבנה, ובהתמדה.

בברכת התורה

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין העליון

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה