מכתבי הלכה

תפילת ערבית בפלג המנחה

בס”ד, ‏ו’ ניסן תשע”ז

872-2/ע”ז

לכבוד היקר והנעלה כש”ת ה”ה …… …..  נ”י

שלום רב,

לשאלתו האם מותר להתפלל לכתחלה ערבית בפלג המנחה, ע’ בספר ילקוט יוסף ברכות (דיני מנחה וערבית עמ’ תר”נ) דמצוה מן המובחר להתפלל ערבית ולקרוא ק”ש אחר צאת הכוכבים, ומ”מ כבר נהגו אצלנו להקל להתפלל ערבית קודם השקיעה אחר פלג המנחה, ואף מתפללים מנחה סמוך לשקיעה, וסומכים תפלת מנחה לערבית, וצריך לחזור ולקרוא ק”ש אחר צאת הכוכבים, וקי”ל כרבי יהודה דאמר זמן מנחה עד פלג המנחה, ומשעה זו מתחיל זמן תפלת ערבית, וע”ש בהערה שהרחבנו לבאר מנהג הספרדים ועדות המזרח להתפלל ערבית מבעוד יום, וראה בשו”ת בנימין זאב ח”א (סי’ קפ”ג), ובשו”ת יחוה דעת ח”ו (עמ’ רט”ו), דכיון שתפלת ערבית רשות לכן שרי להתפלל (אפילו לכתחלה) מפלג המנחה, וכ”פ בבן איש חי פרשת ויקהל (אות ז’), דלא איפסקא הלכתא כחד מנייהו, ואסיקנא דעבד כמר עבד, ודעבד כמר עבד, ונהגו להקל בכך אפילו שעושים תרי קולי דסתרי אהדדי, להתפלל מנחה וערבית ביחד אחר פלג המנחה, ויש להם על מה שיסמוכו, כיון דערבית רשות לא דקדקו בזמנה, כלשון הרמב”ם בהלכות תפלה. ואין אחר המנהג כלום, ולכן אין מה לעורר ולפרסם שאין להתפלל ערבית אחר פלג המנחה.

הגאון רבי עזרא עטייה זצוק”ל היה מתפלל מנחה וערבית ביחד, בביהכ”נ אהל רחל ברח’ דוד ילין בירושלים, והיה מסיים תפלת ערבית הרבה קודם השקיעה. וכך נהגו כל גדולי ירושלים בדור הקודם. וכך נהג מרן אאמו”ר זצוק”ל לפני חמשים וששים שנה.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה