הלכה יומית

הלכה יומית – יום רביעי כ”ה אלול תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


בערב התקדש החג לפני תפלת ערבית אומרים פיוט “אחות קטנה”, וחותם בסוף כל בית תכלה שנה וקללותיה, כלשון חז”ל במגילה (לא:), ובסיום הפיוט חותם תחל שנה וברכותיה. ואחר כך אומרים מזמור הרנינו לאלהים עוזנו, שהיו אומרים אותו הלוים במוסף של ראש השנה (כדאיתא בר”ה ל:), כי נאמר בו תקעו בחודש שופר בכסא ליום חגנו. ודרשו חז”ל (ר”ה ח.) איזהו חג שהחדש מתכסה בו, הוי אומר זה ראש השנה. ופירש רש”י שאין הלבנה נראית בו לרחוקים, לפי שקטנה היא סמוך לחידושה, והתוס’ פירשו בשם רבינו תם, מתכסה לשון מזדמן, כמו (משלי ז. כ), ליום הכסא יבא ביתו. ע”ש. גם מה שכתוב עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים היה זה בראש השנה, כדאיתא בגמרא ראש השנה (י:). וע”ע בסוטה (לו:). וכן נאמר בו: כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב. וראש השנה הוא יום המשפט. וכמו ששנינו (בר”ה טז.) בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם.

ובליל שני של ראש השנה אומרים “חון תחון” שהוא סוף הפיוט המתחיל בת אהובת אל קמה, שהוא מענין ראש השנה שהוא יום הדין. ואומר השליח צבור קדיש בניגון פיוטי ימים נוראים, ומתפללים בכוונה ובשמחה, כי קדוש היום לאדונינו.

ילקוט יוסף ימים נוראים, סימן תקפב – סדר תפלות ראש השנה סעיף ג

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה