מכתבי הלכה

אם מותר לגבר להוריד שערות בלייזר

בס”ד, ‏כ”ג תמוז תשע”ז

 

לכבוד

הרב החשוב והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת ………………….. נ”י

 

שלום רב,

 

אודות השאלה אם מותר לגבר להוריד שערות באיזור הלחיים והצואר, או שיש לחוש בזה משום לא ילבש.

ע’ בטור (יו”ד סימן קפב) שהביא בשם הרמב”ם, שלא אסרו העברת בית השחי ובית הערוה לאנשים אלא במקום שאין מעבירין אותו אלא הנשים, משא”כ במקום שגם האנשים מעבירים אותו, מותר. וכתב הפרישה (שם סק”ה) נראה דר”ל אנשים גויים מעבירין אותו, דכיון דנהוג נהוג, ולמדין ממנהג עכו”ם בזה, שאינו דרך נשים בלבד. א”נ י”ל שעל ישראל קאמר שאם הנהיגו כולם יחד אין מוחין בידם.

וכ”כ הגאונים הראשונים דבכ”מ שדרך האנשים ונשים לעשות מותר, שהכל לפי המקום והזמן. ואף שבשו”ת הרשב”א ח”ד (סי’ ד’) חלק ע”ז, מ”מ קי”ל כדעת הרמב”ם והטור והשו”ע שהסכימו לדברי הגאונים הראשונים, וכ”כ הר”ן (ע”ז כ”ט) ועוד ע”ש, וסיים, ומ”מ נ”ל מדקדוק לשון הרשב”א שלא החמיר בזה אלא בדין העברת שער בית השחי ובית הערוה, שאינו ראוי מצד הטבע אלא לנשים, משא”כ במלבושים וכיו”ב גם הוא יודה דלא שייך איסור זה אלא בבגד המיוחד לאנשים בלבד, או לנשים בלבד, הלא”ה אין איסור משום לא ילבש גבר. וע’ בשו”ת יביע אומר חלק ח’ חו”מ (סי’ י”ב) וביביע אומר ח”ו חיו”ד (סי’ י”ד אות ו’)  ובשו”ת הראשון לציון ח”א (יו”ד סי’ ח’).

וה”ה לאחר שנתפשט הדבר בזמן הזה בין הנשים ובין האנשים לטפל בפצעים בפנים טיפול במשחה וכיוצא, או טיפול בלייזר, מותר בין לנשים ובין לגברים, גם אם זה טיפול קוסמטי בלבד.

וכן להסרת שיער בגוף במקום שמפריע לו, אם דרך הרבה אנשים להסיר השער ע”י טיפול בלייזר מותר, מפני שנתפשט הדבר בזמן הזה. וה”ה להסיר באיזור הלחיים והצואר. וכל שגם הגברים עושים כן, אין בזה איסור לא ילבש. ומתחשבים ברוב האנשים הגויים שהרגילו לעשות כך.

בברכת התורה,

 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

לפוסט הזה יש תגובה אחת

  1. שלמה לבקיבקר

    בה
    האם מותר להסיר שיער המחבר את הגבות או שיער הצומח על האזנים וכדומה ע”י תלישת השיער ביד או בפינצטה או בתער

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה