יצא לאור: ילקוט יוסף פסח כרך ג’

חדש……חדש…… חדש……חדש…… חדש……חדש…… חדש……חדש…… חדש……חדש…… חדש……חדש……

יצא לאור ספר חדש

ילקוט יוסף

מועדים

פסח – כרך ג’

דיני ליל הסדר ותפלות הפסח

כולל: דיני הכנה לליל הסדר, דיני היסבה וד’ כוסות, דיני קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שלחן עורך, צפון ברך, הלל נרצה. דיני כוס ראשון וסדר הפסח עד כוס שני, ברכה על ד’ כוסות, דין אכילת צלי בליל פסח, דיני אכילת אפיקומן, שלא לאכול ולשתות אחר האפיקומן, ברכת המזון על כוס שלישי, סדר כוס רביעי, מי שאין לו יין לד’ כוסות, מי שנשבע שלא לאכול מצה, שיעור כזית, דיני ליל הסדר שחל במוצאי שבת, דיני תפלת ליל פסח, הלכות יום טוב ראשון של פסח, תיקון הטל ביום טוב של פסח, סדר התפלות ביום טוב אחרון וחול המועד, שביעי של פסח. סדר ההבדלה. דיני ביעור מעשרות וידוי מעשרות, ביעור פירות שביעית בשנה השמינית לשמיטה. ותענית שני וחמישי ושני.

פסקי הלכות לפי סדר השלחן ערוך, מסימן תעב עד סימן תצב, במקורותיהם מהש”ס הראשונים והאחרונים, עד אחרוני זמנינו

בתוספת פסקיו של פוסק הדור מרן רבנו עובדיה יוסף זיע”א

בתוספת דברי אגדה על “הגדה של פסח”  –  שבט תשע”ח

ניתן להשיג בחנויות הספרים ובאתר:

אתר ילקוט יוסף – חנות

או במייל:

a0772249906@gmail.com

077-2249906   050-8829878

השאר תגובה