מכתבי הלכה

פתיחת מקררים חדשים בשבת

בס”ד,

י”ב סיון‏ תשע”ז

1000/ע”ז

לכבוד …………….. הי”ו

 

מה ששאל, לגבי המקררים החדשים שנמכרים כיום לציבור שרובם יש בהם מערכות טכנלוגיות שיש בהם חשש מבעיר בשבת, כגון שהמקרר סופר את הפתיחות שפותחים אותו. ואך שהדוגמא הזו לא משנה כ”כ, כמבואר ביבי”א ח”א (א”ח סי’ כא), ובחלק (י’ א”ח סי’ כח), מ”מ קיימים בזה עוד חששות רבים.  

תשובה. יש לברר את המציאות בזה. אם פתיחת הדלת גורמת רק להפעלת מנוע, שזה איסור מדרבנן, ואז הוי פ”ר דלא איכפ”ל בדרבנן, שדעת רבי יצחק אלחנן ועוד פוסקים להקל, או שזה גורם למלאכות דאורייתא, שאז אין אפשרות להקל.

ובעיקר הדבר בדין מד חשמלי אוטמטי, כתבנו בעבר תשובה לגבי מדי מים חשמליים, דדמי להכא, והעלנו בס”ד שמעיקר הדין יש להקל בזה מצד פסיק רישיה דלא איכפת ליה מהמלאכה, והוא איסור דרבנן, כי כל הפעלת זרם בלא מנורה, אין בה איסור מבעיר אלא איסור מוליד מדרבנן, כמבואר בשות מנחת שלמה ח”א סימן יא. ולכן הוי פ”ר דלא איכפת ליה בדרבנן שדעת הרבה פוסקים להקל. אך כיון שיש אומרים שהחזון איש מחמיר בזה, ויש עוד שהחמירו בזה, לכן כתבנו שמהיות טוב הרוצה לחוש לכל הדעות להחמיר בזה, תבא עליו ברכה. ואין לכוף את צבור תושבי הערים להקל בזה, כי יש להתחשב ברוצים להחמיר בדברים כגון אלו.

ועתה ראיתי בקובץ בית הלל (ספר הזכרון למרן אאמו”ר זיע”א. בעמ’ רו) תשובת הגר”ש וואזנר לגבי מדי מים דיגיטליים בשבת, שצידד להקל בזה, שפשוט שאין זו דרך כתיבה, ואין זו מלאכה כדרכה לענין חיוב שבת, ואם זה גדר של כח שני, [אם פעולת הרשימה לא נעשית מיד אלא ע”י זרימת מים אחר כך], י”ל שיצא ג”כ מכלל מלאכה דרבנן.

ויש סברא נוספת לומר, שהפותח את ברז מים אין לו שום התחשבות בפעולת הכתיבה הנעשית מרחוק, ולכן גם אילו יהיה בגדר פס”ר דלא ניח”ל דפליגי בזה התה”ד והמג”א בא”ח סי’ שיד, מ”מ הכא שאני, דהוי ליה שלא כדרך מלאכה, וגרמא בעלמא, ובדאי גרמא דגרמא, ואולי שייך בזה סברת הרב המגיד (שבת פי”ב ה”ב, ופ”י הי”ז) שיש הרבה מלאכות בשבת שאם נעשות שלא בכוונה אינם בגדר מלאכה כלל ועדיפי מפס”ר דלא ניח”ל וכהאי גנא, עיין שם היטב. וראה מה שרמז בזה בשות שבט הלוי ח”ג (סי’ צז), ובח”ז (סי’ לא).

וסיים הגר”ש ואזנר שיש להתיישב בזה עוד מצד המציאות, וגם צריך לבדוק אם במשך הזמן אינו יכול לגרום הירוס בהלכה ובהנהגה.

 

 

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה