חלקי סט ילקוט יוסף המלא

סט ילקוט יוסף – מהדורה אחרונה – תשפ"א

סט ילקוט יוסף: 

קופסא א' 11

קופסא ב' 10

מועדים 11

  • סה"כ 32

חלקי הסט (בסוגריים שנת המהדורה האחרונה):

קופסא א'

1 השכמת הבוקר ונטילת ידיים, סימנים א' -ז'. ציצית, סימנים ח – כ"ד. ותפילין וספר תורה, סימנים כ"ה – מ"ה.( תשפ"א)
2 ברכות השחר, פסוקי דזמרא וקריאת שמע, סימנים מ"ו – פ"ח. תפילה כרך א', סימנים פ"ט -ק"ט. (תשפ"א)
3 תפילה כרך ב', סימנים ק"י-קל"ג. קס"ת ובית הכנסת, סימנים קל"ד – קנ"ז (תשפ"א)
4 נט"י, ברכה"מ, ברכות, סימנים קנ"ח – רל"ט (תשס"ד)
5 שבת כרך א' חלק ראשון, סימנים רמ"ב – רס"ב (תשע"א)
6 שבת כרך א' חלק שני, סימנים רס"ג – רס"ח (תשע"ג)
7 שבת כרך א' חלק שלישי, סימנים רס"ט – רע"ד (תשע"ב)
8 שבת כרך א' חלק רביעי, סימנים רע"ה – ש' (תשע"ג)
9 שבת כרך ב', סימנים ש"א – שי"ז (תשנ"ב-תשס"ד) 
10 שבת כרך ג', סימנים שי"ח – שכ"ב (תשס"ח) דיני בישול בורר וסוחט
11 שבת כרך ד', יחד עם שבת כרך ה' סימנים שכ"ג – תכ"ח (תשס"ד) דיני חולה, יולדת , מילה בשבת, ט"ל מלאכות שבת

קופסא ב':

1 איסור והיתר כרך א', יו"ד סימנים א' – ע"ח, שחיטה, צלייה ומליחה (תשנ"ח)
2 איסור והיתר כרך ב', יחד עם איסור והיתר כרך ג' יו"ד סימנים ע"ט – צ"א דיני דגים, חלב עכו"ם ותולעים (תשס"ח) , בשר בחלב (תשס"ד)

3 כיבוד אב ואם וכבוד רבו (תשס"ה) סימנים ר"מ – רמ"א
4 מצוות התלויות בארץ כרך א' – שביעית (תשע"ה)
5 מצוות התלויות בארץ כרך ב' – ערלה (תשס"ה) יחד עם מצוות התלויות בארץ כרך ג' – חדש כלאים ושעטנז (תשס"ה) יו"ד סי' רצ"ג- ש"ה
6 ביקור חולים ואבלות סי' של"ה – ת"ג (תשס"ד-ז)
7 שובע שמחות כרך א' – חופה וקידושין: נישואין, חנוכת הבית, מזוזה ומעקה (תשס"ה)
8 שובע שמחות כרך ב' – מילה ופדיון הבן ( תשס"ה) סימן ר"ס – רס"ו וסימן ש"ה
9 דיני חינוך קטן ובר מצווה (תשס"ג)
10 אוצר דינים לאשה ולבת (תשס"ה) על מצוות האשה חיוביה ופטוריה

מועדים

1 מועדים – ימים נוראים, סי' תקפ"א – תרכ"ד (תש"פ)
2 מועדים – סוכה, סימן תרכ"ה – תרמ"ד (תשע"ו)
3 מועדים – ארבעת המינים הושענא רבה ושמחת תורה, סימן תרמ"ה – תרס"ט (תשע"ח)
4 מועדים – חנוכה, סי' תר"ע – תרפ"ד (תש"פ)
5 מועדים – פורים, סי' תרפ"ה – תרצ"ז (תש"פ)
6 מועדים – פסח, כרך א' (הלכות ברכת האילנות, בדיקת חמץ ותערובת חמץ), סי' תכ"ט – תמ"ד (תש"פ)
7 מועדים – פסח, כרך ב' (ביעור חמץ, מצרכי מזון לפסח, הגעלת כלים, דיני מצה, דיני ערב פסח – עד דיני ליל הסדר) סימן תמה עד סימן תעב (תש"פ)
8 מועדים – פסח, כרך ג' , דיני ליל הסדר, תפילות החג, ביעור מעשרות, תפילות חוה"מ, סימן תע"ב – תצ"ב (תש"פ)
9 מועדים – ספירת העומר וחג שבועות, מנהגי ימי העומר, דיני חדש, דיני חג שבועות, הכנסת ס"ת בשבועות, סימן תפ"ט – תצ"ה (תשע"ט)
10. מועדים – הלכות יום טוב, סי' תצ"ה – תקמ"ח (תש"פ)
11. מועדים – ארבע תעניות, סי' תקמ"ט – תקס"א, דיני בין המצרים, ט' באב, הכותל המערבי והר הבית וקיצור דיני אבילות (תש"פ)

סה"כ 32 כרכים

קיצור שו"ע ילקו"י (תשס"ו) – 2 חלקים 

עודכן לאחרונה: סיון תשפ"ב (06/2021)