סט ילקוט יוסף – מהדורת תשע"ט

סט ילקוט יוסף: קופסא א' 12
קופסא ב' 12
מועדים 8
ילקו"י יו"ט וחוה"מ 1
ילקו"י ספירת העומר 1
ילקו"י ארבע תעניות 1
קיצור שו"ע 2
סה"כ 37

חלקי הסט (בסוגריים שנת המהדורה האחרונה):

קופסא א'

1 השכמת הבוקר ונטילת ידיים, סימנים א' -ז'. ( תשס"ד)
2 ציצית, סימנים ח – כ"ד. ותפילין וספר תורה, סימנים כ"ה – מ"ה. (תשס"ד)
3 ברכות השחר, פסוקי דזמרא וקריאת שמע, סימנים מ"ו – פ"ח. (תשס"ד)
4 תפילה כרך א', סימנים פ"ט -ק"ט. (תשס"ד)
5 תפילה כרך ב', סימנים ק"י-קל"ג. (תשס"ד)
6 קס"ת ובית הכנסת, סימנים קל"ד – קנ"ו (תשס"ד)
7 נט"י, ברכה"מ, ברכות, סימנים קנ"ח – רל"ט (תשס"ד)
8 שבת כרך א' חלק ראשון, סימנים רמ"ב – רס"ב (תשע"א)
9 שבת כרך א' חלק שני, סימנים רס"ג – רס"ח (תשע"א)
10 שבת כרך א' חלק שלישי, סימנים רס"ט – רע"ד (תשע"ב)
11 שבת כרך א' חלק רביעי, סימנים רע"ה – ש' (תשע"ג)
12 שבת כרך ב', סימנים ש"א – שי"ז (תשס"ד)

קופסא ב':

1 שבת כרך ג', סימנים שי"ח – שכ"ב
2 שבת כרך ד', סימנים שכ"ג – של"ד (תשס"ד) יחד עם שבת כרך ה', סימנים של"ה – תכ"ח (תשס"ד)
3 איסור והיתר כרך א', יו"ד סימנים א' – ע"ח, שחיטה, צלייה ומליחה (תשנ"ח)
4 איסור והיתר כרך ב', יו"ד סימנים ע"ט – פ"ו, דגים, חלב עכו"ם ותולעים (תשנ"ט) יחד עם איסור והיתר כרך ג', יו"ד סימנים פ"ז – צ', בשר בחלב (תשנ"ט)
5 כיבוד אב ואם וכבוד רבו (תשס"ה)
6 מצוות התלויות בארץ כרך א' – שביעית (תשע"ה)
7 מצוות התלויות בארץ כרך ב' – ערלה (תשס"ב) יחד עם מצוות התלויות בארץ כרך ג' – חדש כלאים ושעטנז (תשס"ב)
8 ביקור חולים ואבלות (תשס"ד)
9 שובע שמחות כרך א' – חופה וקידושין: נישואין, חנוכת הבית, מזוזה ומעקה (תשס"ה)
10 שובע שמחות כרך ב' – מילה ופדיון הבן ( תשס"ה)
11 דיני חינוך קטן ובר מצווה (תשס"ג)
12 אוצר דינים לאשה ולבת (תשס"ה)

מועדים

1 מועדים – ימים נוראים, סי' תקפ"א – תרכ"ז (תשע"ד)
2 מועדים – סוכה, סימן תרכ"ה – תרמ"ד (תשע"ד)
3 מועדים – ארבעת המינים הושענא רבה ושמחת תורה, סימן תרמ"ה – תרס"ט (תשע"ו)
4 מועדים – חנוכה, סי' תר"ע – תרפ"ד (תשע"ג)
5 מועדים – פורים, סי' תרפ"ה – תרצ"ז (תשע"ג)
6 מועדים – פסח, כרך א' (הלכות ברכת האילנות, בדיקת חמץ ותערובת חמץ), סי' תכ"ט – תמ"ד (תשע"ה)
7 מועדים – פסח, כרך ב' (ביעור חמץ, מצרכי מזון לפסח, הגעלת כלים, דיני מצה, דיני ערב פסח – עד דיני ליל הסדר) סימן תמה עד סימן תעב (תשע"ז)
8 מועדים – פסח, כרך ג' (תשע"ח)

חלקים נוספים:

33. מועדים – ספירת העומר וחג שבועות (תשע"ט)

34. מועדים – הלכות יום טוב (תשע"ט)

35. מועדים – ארבע תעניות (תשע"ט)

37. קיצור שו"ע ילקו"י (תשס"ו) – 2 חלקים

עודכן לאחרונה: ח' כסליו תש"פ 11-12-2019