סט ילקוט יוסף 24 כרכים מהדורת תשע"ט

 

חלקי הסט (בסוגריים שנת המהדורה האחרונה):

קופסא א'

1 השכמת הבוקר ונטילת ידיים, סימנים א' -ז'. ( תשס"ד)
2 ציצית, סימנים ח – כ"ד. ותפילין וספר תורה, סימנים כ"ה – מ"ה. (תשס"ד)
3 ברכות השחר, פסוקי דזמרא וקריאת שמע, סימנים מ"ו – פ"ח. (תשס"ד)
4 תפילה כרך א', סימנים פ"ט -ק"ט. (תשס"ד)
5 תפילה כרך ב', סימנים ק"י-קל"ג. (תשס"ד)
6 קס"ת ובית הכנסת, סימנים קל"ד – קנ"ו (תשס"ד)
7 נט"י, ברכה"מ, ברכות, סימנים קנ"ח – רל"ט (תשס"ד)
8 שבת כרך א' חלק ראשון, סימנים רמ"ב – רס"ב (תשע"א)
9 שבת כרך א' חלק שני, סימנים רס"ג – רס"ח (תשע"א)
10 שבת כרך א' חלק שלישי, סימנים רס"ט – רע"ד (תשע"ב)
11 שבת כרך א' חלק רביעי, סימנים רע"ה – ש' (תשע"ג)
12 שבת כרך ב', סימנים ש"א – שי"ז (תשס"ד)

קופסא ב':

 

1 שבת כרך ג', סימנים שי"ח – שכ"ב יחד עם שבת כרך ד', סימנים שכ"ג – של"ד (תשס"ד)
2 שבת כרך ה', סימנים של"ה – תכ"ח (תשס"ד)
3 איסור והיתר כרך א', יו"ד סימנים א' – ע"ח, שחיטה, צלייה ומליחה (תשנ"ח)
4 איסור והיתר כרך ב', יו"ד סימנים ע"ט – פ"ו, דגים, חלב עכו"ם ותולעים (תשנ"ט) יחד עם איסור והיתר כרך ג', יו"ד סימנים פ"ז – צ', בשר בחלב (תשנ"ט)
5 כיבוד אב ואם וכבוד רבו (תשס"ה)
6 מצוות התלויות בארץ כרך א' – שביעית (תשע"ה)
7 מצוות התלויות בארץ כרך ב' – ערלה (תשס"ב) יחד עם מצוות התלויות בארץ כרך ג' – חדש כלאים ושעטנז (תשס"ב)
8 ביקור חולים ואבלות (תשס"ד)
9 שובע שמחות כרך א' – חופה וקידושין: נישואין, חנוכת הבית, מזוזה ומעקה (תשס"ה)
10 שובע שמחות כרך ב' – מילה ופדיון הבן ( תשס"ה)
11 דיני חינוך קטן ובר מצווה (תשס"ג)
12 אוצר דינים לאשה ולבת (תשס"ה)

 

  • סט זה אינו כולל את המועדים החדש.